top of page

KUNNGJØRINGER

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kongens gate 54 og Holbergs gate 4

(PLANID: 1642)

Knuden AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Kongens gate 54 og Holbergs gate 4 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8. 

 

Planens avgrensning:

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 150, bnr. 723 og 1718 i Kristiansand kommune, i tillegg til tilstøtende vegareal. Planområdet er på ca. 2,1 daa. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Skjermbilde 2023-03-31 144510.png

Mål med planarbeidet:
Formålet med planarbeidet er å endre bruken av bygningsmassen fra undervisning til kombinert formål bolig/næring/forretning. Fra Holbergs gate foreslås det avkjørsel til parkeringskjeller mellom den nye og gamle delen.

Forslagstiller ønsker i all hodesak å bevare eksisterende bebyggelse. Utnyttelsen økes ved å bygge på eksisterende bygningsmasse: 
-    På Kongens gate 54 utnyttes arealer under tak ved å sette inn takvinduer med balkong og innskårne takbalkonger. Mot bakgården foreslås takopplett på det meste av takflaten og svalganger. Det er foreslått takterrasse over inngangspartiet i Kongensgate. 
-    På Holbergs gate 4 erstattes dagens tak av et større volum med vinduer og takbalkonger. Mot bakgård løftes tak og bygningen utvides med svalganger.

 

Overordnet planstatus og oppstartsmøte:

I gjeldene reguleringsplan er området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 
Plan og bygg er positive til oppstart av planarbeid. Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn og Murbyplanens bestemmelser må legges til grunn i det videre planarbeidet. Kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. Kommunen samtykker til å gjennomføre varsling og kunngjøring av planoppstart, jf. pbl § 12-8, 3. ledd
.

Konsekvensutredning:

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning. 

Byggesak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-15 varsles det om felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad. Dette innebærer at det vil bli utarbeidet en reguleringsplan som vil regulere området i samsvar med gjeldende planstrategi og gjeldende lovverk, og samtidig kan det være aktuelt med felles behandling av plan- og byggesak.

Utbyggingsavtale:

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 12. Mai 2023

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Varsel om mindre endring av detaljregulering for Sangereidåsen Boligområde B1- B2
Lillesand Kommune

(PLANID: 2015001749)

På vegne av tiltakshaver Agder Bolig AS varsler Drag Arkitektur og Byggteknikk AS i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd om mindre reguleringsendring for deler av reguleringsplanen for Sangereidåsen Boligområde B1- B2.

Formålet med planendringen:

Formålet med endringen er å dekke behovet i markedet ved å kunne tilby boliger i flere prissegmenter. Agder Bolig AS ønsker å oppføre firemannsboliger med tilhørende carporter på delfeltet Bf1.1.1, Bk1.2.3 og 1.2.4 i Sangreidlia, Lillesand. Området er i dag regulert til enebolig og eneboliger i kjede, men søkes omregulert til konsentrert bebyggelse – rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger. 

Skjermbilde 2023-03-24 082820.png

Merknader:

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.m. som kan ha betydning eller interesse for reguleringsendringen kan sendes til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 18. April 2023

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

Varsel om igangsetting av detaljregulering For TrollAktiv AS, Syrtveit Evje

(PLANID: 4219_202101)

På vegne av forslagstiller, TrollAktiv AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 57, bnr. 6, 36 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på ca. 300 daa, og er lokalisert på Syrtveit i Evje og Honnes kommune. (gnr./bnr. 600/39 og 57/1,6,11,200,36.) Aktivitetsparken er lokalisert i nord/vest i planområdet. Ønsket for reguleringsprosessen er å utvide parken innenfor det avgrensede området i Figur 1.

Planid 1.jpg

Formålet med planarbeidet:

Hensikten med planarbeider er å se på mulighet og tilrettelegging for videreutvikling av troll aktiv sin aktivitetspark. Området er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel for Evje og Hornnes kommune

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. I arealplanen for Evje og Hornnes kommune er området avsatt til Fritids- og turistformål. Området har fått betegnelsen BFT01 og tiltaket er i tråd med gjeldende overordet plan. Detaljreguleringen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Utbyggingsavtale:

Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl.

(PLANID: 4219_202102)

På vegne av forslagstiller, Deep Capital Investments AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 50, bnr. 128 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på ca. 27,3 daa, og er lokalisert ved Alfred Uglands veg, like ved Evje Sentrum i Evje og Hornnes kommune Området består av gnr./bnr. 49/10, 50/40, 50/101, 50/128, 50/132 og 50/637). På figur 1 vises området det varsles oppstart for.

Planid 2.jpg

Formålet med planarbeidet:

Hovedformålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse på Støperitomten. Se vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte. Støperitomten er tidligere regulert gjennom Bebyggelsesplan for Gudvangen. Ny detaljregulering skal erstatte bebyggelsesplanen i sin helhet.

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket ikke er av en slik art at det utløses krav om konsekvensutredning. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Nabovarsel byggesak:

Nabovarsel byggesak: Det vil ikke bli ny nabovarsling i byggesak da detaljene i reguleringsplanen vil være detaljert nok til å benytte adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning som nevnt i andre ledd og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd.

Utbyggingsavtale:

Det er aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området. Det varsles samtidig om arbeid med utbyggingsavtale.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

bottom of page