top of page

KUNNGJØRINGER

Melding om oppstart av planprogram og detaljregulering For Øyvoll Gnr/Bnr 111/2,3

(PLANID: 4206_18700)

På vegne av forslagstiller, Olav Fresatd jr, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for Gnr. 111, Bnr. 2,3,8 og 30 i Farsund kommune. 

 

Planens avgrensning:

I utklippet under vises det geografiske området som det er varsles om oppstart for. Området som skal planlegges er omtrent 138,2 dekar stort, og befinner seg på Øyvoll i Farsund kommune. Selv om deler av området allerede har boligbebyggelse, er store deler av området som er regulert til boligbebyggelse i kommuneplanen fortsatt ubebygd. Planområdet grenser til et LNFR-område. Planområdet består av følgende gårds- og bruksnummer: 111/2, 111/3, 111/8 og 111/30.

Annonse_Lister24_18700_Detaljregulering Øyvoll GnrBnr 1112,3.jpg

Bakgrunn for planarbeidet:

Hensikten med planarbeider er å tilrettelegge for etablering av nye boligtomter på Øyvoll, samt tilrettelegge for fritidsboliger, småbåthavn og badeplasser. Området er i dag bebygd i øst med boligbebyggelse nærmest Øyvollsundet. Det er også noen boliger videre nord langs veien Øyvoll, i tillegg til noen fritidsboliger videre langs veien. Store deler av området er i kommunedelplanen regulert til fremtidig boligbebyggelse. Forslagstiller ønsker å se på utbyggings- og fortettingsmuligheter i området. Hensikten med planarbeidet er å sikre en bærekraftig utvikling av området som tar hensyn til både boligbehovet og områdets verdifulle natur- og friluftsformål. 

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet er vurdert i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning dit hen at det vil være krav om konsekvensutredning (KU) for planen. Forslag til planprogram for Øyvoll Gnr/Bnr 111/2,3 legges ut til offentlig ettersyn samtidig med denne meldingen om oppstart.

Utbyggingsavtale:

Det kan være aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området. Det varsles derfor samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 29. Mars 2023

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Berry Alloc – Fiboveien - gnr. 161 bnr. 5 m.fl.

(PLANID: 4225_202101)

På vegne av forslagstiller, Alloc AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for Berry Alloc – Fiboveien - gnr. 161 bnr. 5 m.fl. i Lyngdal kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på ca. 121 daa, og er lokalisert ved Fiboveien 26 i Lyngdal kommune (Gnr. 160 Bnr. 4, 5, 7, 8,10, 11, 16, 17, 20, Gnr. 161 Bnr. 5,6, 11 og Gnr. 162 Bnr. 1, 244, 280.) Forslag til planavgrensning omfatter hele reguleringsplan for Fibofabrikken - reguleringsplan for industri - gnr 161/ 5 planID 197904, del av plan Fibofabrikken - utvidelse - reguleringsplan for industri planID 199502 samt nødvendig areal for ny trase for Åsanveien.

planid 3.jpg

Formålet med planarbeidet:

Formålet med reguleringen er å legge til rette for næringsbebyggelse med tilhørende anlegg som adkomst, parkering, veier og grønnstruktur. Næringen skal bestå av industri – og lagerbebyggelse.

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Arealformålene i planen vil følge arealformål satt i kommuneplanens arealdel. Detaljreguleringen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Utbyggingsavtale:

Det er aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området. Det varsles samtidig om utbyggingsavtale.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Varsel om igangsetting av detaljregulering For TrollAktiv AS, Syrtveit Evje

(PLANID: 4219_202101)

På vegne av forslagstiller, TrollAktiv AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 57, bnr. 6, 36 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på ca. 300 daa, og er lokalisert på Syrtveit i Evje og Honnes kommune. (gnr./bnr. 600/39 og 57/1,6,11,200,36.) Aktivitetsparken er lokalisert i nord/vest i planområdet. Ønsket for reguleringsprosessen er å utvide parken innenfor det avgrensede området i Figur 1.

Planid 1.jpg

Formålet med planarbeidet:

Hensikten med planarbeider er å se på mulighet og tilrettelegging for videreutvikling av troll aktiv sin aktivitetspark. Området er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel for Evje og Hornnes kommune

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. I arealplanen for Evje og Hornnes kommune er området avsatt til Fritids- og turistformål. Området har fått betegnelsen BFT01 og tiltaket er i tråd med gjeldende overordet plan. Detaljreguleringen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Utbyggingsavtale:

Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl.

(PLANID: 4219_202102)

På vegne av forslagstiller, Deep Capital Investments AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 50, bnr. 128 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på ca. 27,3 daa, og er lokalisert ved Alfred Uglands veg, like ved Evje Sentrum i Evje og Hornnes kommune Området består av gnr./bnr. 49/10, 50/40, 50/101, 50/128, 50/132 og 50/637). På figur 1 vises området det varsles oppstart for.

Planid 2.jpg

Formålet med planarbeidet:

Hovedformålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse på Støperitomten. Se vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte. Støperitomten er tidligere regulert gjennom Bebyggelsesplan for Gudvangen. Ny detaljregulering skal erstatte bebyggelsesplanen i sin helhet.

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket ikke er av en slik art at det utløses krav om konsekvensutredning. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Nabovarsel byggesak:

Nabovarsel byggesak: Det vil ikke bli ny nabovarsling i byggesak da detaljene i reguleringsplanen vil være detaljert nok til å benytte adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning som nevnt i andre ledd og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd.

Utbyggingsavtale:

Det er aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området. Det varsles samtidig om arbeid med utbyggingsavtale.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

bottom of page