KUNNGJØRINGER

Melding om oppstart av planprogram og detaljregulering for Breivevegen 115 gnr.1 bnr. 33

(PLANID: 4222_202009)

På vegne av forslagstiller, Odd Simon Simonsen, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 1, bnr. 33 i Bykle kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på omtrent 1,3 daa, og er lokalisert på Breive/Hovden i Bykle kommune. Området er bebygd, og har ingen tilgrensende bebyggelse. Nærmeste bebyggelse er på Breivevegen 113 ca. 50 meter i fra eksisterende fritidsbolig på Breivevegen 115.

Formålet med planarbeidet:

Hensikten med planarbeider er å legge til rette for bebyggelse til fritidsbolig og det som er å anse som en vanlig del av bygningsmassen på en tomt. Gnr.1 Bnr.33 er en stor eiendom bestående av en fritidsbolig. For området foreligger det ingen reguleringsplan, og det tillates ikke nye tiltak i området før det foreligger en plan for området.

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. I kommuneplanens arealdel for Bykle kommune er området avsatt til fritidsbebyggelse. Detaljreguleringen faller derfor ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Tomten ligger i område som kan være utsatt for flom. Stærk & Co AS har gjort en flomutredelse av tomten, og anser sannsynligheten for flomskader i dette området for svært liten. De anbefaler utbygging i området.

Utbyggingsavtale:

Det vil ikke være krav til utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og kommunen.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 25. Januar 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Melding om oppstart av planprogram og detaljregulering for Småbakkan Gnr. 202, bnr 1, 2 – Flekkefjord

(PLANID: 4207_202007)

På vegne av forslagstiller, Hamar Invest AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for deler av gnr. 202, bnr. 1,2 i Flekkefjord kommune.

 

Planens avgrensning:
Planområdet er på omtrent 112 daa, og er lokaliser på Småbakkan i Flekkefjord kommune. Omradet har tilgrensende bebyggelse i Nord. I øst grenser planområdet til Kråkelandsvannet. Området omfatter deler av gnr 202/1 og 202/2.
Planavgrensningen kan bli justert/innskrenket i det videre arbeidet med planen.

Formålet med planarbeidet:
Hensikten med planarbeider er å se på mulighet og tilrettelegging for fritidsboliger ved område Småbakkan ved Kråkelandsvannet. Området vil være en videreføring av eksisterende hyttefelt på Stølen gnr 202/1. Det vil reguleres inn ny fritidsbolig innenfor LNF-område med kjørbar adkomst til hver tomt. Evt. tilrettelegging i og langs vassdrag for bading /båtliv.

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet er vurdert i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning dit hen at det vil være krav om konsekvensutredning (KU) for planen. Forslag til planprogram for Småbakken gnr/bnr 202/2,1 – Krågeland legges ut til offentlig ettersyn samtidig med denne meldingen om oppstart.

 

Utbyggingsavtale:

Det vil ikke være krav til utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og kommunen.

 

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 15. Januar 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS - Byremo - Lyngdal - Sørlandet - Kristiansand