top of page

KUNNGJØRINGER

To toneangivende selskaper forener krefter

To veletablerte selskaper innen arkitektur og byggteknikk, Stav Arkitekter og Drag Arkitektur og Byggteknikk går sammen om å forene kompetanse, erfaring og visjoner og for å styrke sitt samlede avtrykk i bransjen.

 

Stav Arkitekter i Stavanger ble etablert i 1996 har 16 ansatte. De siste 13 årene har de opplevd betydelig vekst og bygget et solid fundament for å skape arkitektur som betyr noe for mennesker. I sin strategi har de nedfelt at de skal satse på nye markedsområder, både geografisk og typer prosjekter. Drag Arkitektur og Byggteknikk har hovedkontor i Byremo, med avdelinger i både Lyngdal og Kristiansand. Med 16 ansatte og sin faglige tyngde innen ingeniørfag, har de blitt en stor samarbeidspartner når det gjelder prosjekter innenfor offentlige bygg, næringsbygg og industri.

Samarbeidet er basert på en felles forståelse av at de ulike styrkene og kompetansen i hvert selskap vil komplettere hverandre perfekt. Ved å forene krefter vil de kunne tilby en bredere tjenestepakke til både eksisterende og nye kunder. I tillegg vil det utvide det geografiske nedslagsfeltet.

– Vi ser dette som en unik mulighet til å utvide vår kompetanse innen arkitektur og planlegging. Ved å bli en del av Stav, vil vi kunne tilby bredere og bedre tjenester til våre eksisterende kunder og samtidig tiltrekke nye kunder med vår styrkede kompetanse, sier Stein Åge Fuglestveit i Drag.

image.png

– Stolt!

Den lokale tilhørigheten er også viktig for begge parter.

– For Stav er det veldig viktig å ha en lokal forankring, og at vi er tilstede der kundene og samarbeidspartnerne vår er, sier Henning Bøe,
daglig leder i Stav.

Han er full av lovord om det nye samarbeidet.

– Drag er jo helt perfekt! De har en etablert base med prosjekter, samarbeidspartnere og kunder, og vi kompletterer hverandre godt. De sitter på større kompetanse innen ingeniørfaget og den tekniske delen av prosjekter, og kompletterer vår kjernekompetanse innen arkitekturprosjektering og arealplanlegging, mener Bøe.

Som en del av samarbeidet vil Drag skifte navn og grafisk profil til Stav for å signalisere en enhetlig tilnærming og en sterkere posisjon i markedet.

 

– Respekt!

 

Begge selskapene har respekt som én av sine verdier. For Stav har det vært viktig å utvikle et verdibasert selskap over tid, som både ansatte og ledelse kan både kjenne seg igjen i – og stå for.

– Sammen blir vi sterkere og får en enda større mulighet til å skape arkitektur som har en dypere mening for samfunnet. Vi har også et ønske om å gi noe tilbake, sier partner i Stav, Evy Eftestøl.

Siden 2012 har de derfor vært med på prosjekteringen av helsebygg i Addis Abeba i Etiopia og Haydom i Tanzania.

– Ved å bruke våre timer, får vi hjulpet mennesker som trenger det, sier Eftestøl.

Samarbeidet har blitt initiert av Birkeland Bruk, som har vært inne på eiersiden i Drag siden 2019. Et ønske om å bygge opp både teknisk ekspertise og kreativitet, på tvers av arkitekter og ingeniører, har ligget bak.

– Dette er en vinn-vinn situasjon. Ingeniører kommer tidlig nok inn i prosjekter, arkitektene får utfolde sin kreativitet og vi passer inn i det geografiske dekningsområdet for Birkeland Bruk, sier konsernsjef Arnt-Helge Sandvik.

 


 

Varsel om mindre endring av detaljregulering for Sangereidåsen Boligområde B1- B2
Lillesand Kommune

(PLANID: 2015001749)

På vegne av tiltakshaver Agder Bolig AS varsler Drag Arkitektur og Byggteknikk AS i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd om mindre reguleringsendring for deler av reguleringsplanen for Sangereidåsen Boligområde B1- B2.

Formålet med planendringen:

Formålet med endringen er å dekke behovet i markedet ved å kunne tilby boliger i flere prissegmenter. Agder Bolig AS ønsker å oppføre firemannsboliger med tilhørende carporter på delfeltet Bf1.1.1, Bk1.2.3 og 1.2.4 i Sangreidlia, Lillesand. Området er i dag regulert til enebolig og eneboliger i kjede, men søkes omregulert til konsentrert bebyggelse – rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger. 

Skjermbilde 2023-03-24 082820.png

Merknader:

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.m. som kan ha betydning eller interesse for reguleringsendringen kan sendes til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 18. April 2023

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

Varsel om igangsetting av detaljregulering For TrollAktiv AS, Syrtveit Evje

(PLANID: 4219_202101)

På vegne av forslagstiller, TrollAktiv AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 57, bnr. 6, 36 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på ca. 300 daa, og er lokalisert på Syrtveit i Evje og Honnes kommune. (gnr./bnr. 600/39 og 57/1,6,11,200,36.) Aktivitetsparken er lokalisert i nord/vest i planområdet. Ønsket for reguleringsprosessen er å utvide parken innenfor det avgrensede området i Figur 1.

Planid 1.jpg

Formålet med planarbeidet:

Hensikten med planarbeider er å se på mulighet og tilrettelegging for videreutvikling av troll aktiv sin aktivitetspark. Området er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel for Evje og Hornnes kommune

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. I arealplanen for Evje og Hornnes kommune er området avsatt til Fritids- og turistformål. Området har fått betegnelsen BFT01 og tiltaket er i tråd med gjeldende overordet plan. Detaljreguleringen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Utbyggingsavtale:

Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl.

(PLANID: 4219_202102)

På vegne av forslagstiller, Deep Capital Investments AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 50, bnr. 128 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på ca. 27,3 daa, og er lokalisert ved Alfred Uglands veg, like ved Evje Sentrum i Evje og Hornnes kommune Området består av gnr./bnr. 49/10, 50/40, 50/101, 50/128, 50/132 og 50/637). På figur 1 vises området det varsles oppstart for.

Planid 2.jpg

Formålet med planarbeidet:

Hovedformålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse på Støperitomten. Se vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte. Støperitomten er tidligere regulert gjennom Bebyggelsesplan for Gudvangen. Ny detaljregulering skal erstatte bebyggelsesplanen i sin helhet.

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket ikke er av en slik art at det utløses krav om konsekvensutredning. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Nabovarsel byggesak:

Nabovarsel byggesak: Det vil ikke bli ny nabovarsling i byggesak da detaljene i reguleringsplanen vil være detaljert nok til å benytte adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning som nevnt i andre ledd og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd.

Utbyggingsavtale:

Det er aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området. Det varsles samtidig om arbeid med utbyggingsavtale.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

bottom of page