top of page

KUNNGJØRINGER

Melding om oppstart av planprogram og detaljregulering For Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl.

(PLANID: 4204_1589)

På vegne av forslagstiller, Røyrås Treindustri AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for Gnr. 532, Bnr. 4 m.fl. i Kristiansand kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på omtrent 30 daa, og er lokalisert på Storåker, Finsland i Kristiansand kommune. Planområdet består av følgende gnr/bnr: 532/4,12,16,18, 528/16,17,19 og 524/9,10. Hensikten med planarbeider er å utvide nærings-/industriområdet til Røyrås treindustri.

Melding om oppstart_Røyrås Treindustri_1

Formålet med planarbeidet:

Hensikten med planarbeider er å utvide nærings-/industriområdet til Røyrås treindustri. Røyrås treindustri AS er en lokal trevarefabrikk helt i nord i nye Kristiansand kommune. Fabrikken produserer tre-emballasje for industrien i Agder, Telemark og Rogaland. De benytter lokalt råstoff, noe som både er bærekraftig og fornybart. Røyrås Treindustri disponerer i dag ca.15 000 m2 til sin virksomhet, men ser at det i fremtiden vil være behov for ytterligere 20-30 000m2. Det er derfor et ønske å regulere området på vestsiden av veien ovenfor eksisterende næringsområde til næring

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet er vurdert i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning dit hen at det vil være krav om konsekvensutredning (KU) for planen. Forslag til planprogram for Røyrås Næringsområde legges ut til offentlig ettersyn samtidig med denne meldingen om oppstart.

Utbyggingsavtale:

Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Berry Alloc – Fiboveien - gnr. 161 bnr. 5 m.fl.

(PLANID: 4225_202101)

På vegne av forslagstiller, Alloc AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for Berry Alloc – Fiboveien - gnr. 161 bnr. 5 m.fl. i Lyngdal kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på ca. 121 daa, og er lokalisert ved Fiboveien 26 i Lyngdal kommune (Gnr. 160 Bnr. 4, 5, 7, 8,10, 11, 16, 17, 20, Gnr. 161 Bnr. 5,6, 11 og Gnr. 162 Bnr. 1, 244, 280.) Forslag til planavgrensning omfatter hele reguleringsplan for Fibofabrikken - reguleringsplan for industri - gnr 161/ 5 planID 197904, del av plan Fibofabrikken - utvidelse - reguleringsplan for industri planID 199502 samt nødvendig areal for ny trase for Åsanveien.

planid 3.jpg

Formålet med planarbeidet:

Formålet med reguleringen er å legge til rette for næringsbebyggelse med tilhørende anlegg som adkomst, parkering, veier og grønnstruktur. Næringen skal bestå av industri – og lagerbebyggelse.

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Arealformålene i planen vil følge arealformål satt i kommuneplanens arealdel. Detaljreguleringen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Utbyggingsavtale:

Det er aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området. Det varsles samtidig om utbyggingsavtale.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Varsel om igangsetting av detaljregulering For TrollAktiv AS, Syrtveit Evje

(PLANID: 4219_202101)

På vegne av forslagstiller, TrollAktiv AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 57, bnr. 6, 36 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på ca. 300 daa, og er lokalisert på Syrtveit i Evje og Honnes kommune. (gnr./bnr. 600/39 og 57/1,6,11,200,36.) Aktivitetsparken er lokalisert i nord/vest i planområdet. Ønsket for reguleringsprosessen er å utvide parken innenfor det avgrensede området i Figur 1.

Planid 1.jpg

Formålet med planarbeidet:

Hensikten med planarbeider er å se på mulighet og tilrettelegging for videreutvikling av troll aktiv sin aktivitetspark. Området er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel for Evje og Hornnes kommune

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. I arealplanen for Evje og Hornnes kommune er området avsatt til Fritids- og turistformål. Området har fått betegnelsen BFT01 og tiltaket er i tråd med gjeldende overordet plan. Detaljreguleringen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Utbyggingsavtale:

Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl.

(PLANID: 4219_202102)

På vegne av forslagstiller, Deep Capital Investments AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 50, bnr. 128 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.

 

Planens avgrensning:

Planområdet er på ca. 27,3 daa, og er lokalisert ved Alfred Uglands veg, like ved Evje Sentrum i Evje og Hornnes kommune Området består av gnr./bnr. 49/10, 50/40, 50/101, 50/128, 50/132 og 50/637). På figur 1 vises området det varsles oppstart for.

Planid 2.jpg

Formålet med planarbeidet:

Hovedformålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse på Støperitomten. Se vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte. Støperitomten er tidligere regulert gjennom Bebyggelsesplan for Gudvangen. Ny detaljregulering skal erstatte bebyggelsesplanen i sin helhet.

 

Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket ikke er av en slik art at det utløses krav om konsekvensutredning. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

 

Flomfare:

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Nabovarsel byggesak:

Nabovarsel byggesak: Det vil ikke bli ny nabovarsling i byggesak da detaljene i reguleringsplanen vil være detaljert nok til å benytte adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning som nevnt i andre ledd og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd.

Utbyggingsavtale:

Det er aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området. Det varsles samtidig om arbeid med utbyggingsavtale.

Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

 

Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

 

Frist for å komme med innspill er satt til 30. April 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland,

anniken.roksland@dragark.no

 


 

bottom of page