top of page
Arkitektur

ANSVARLIG SØKER

 

 

Ansvarlig søkers hovedoppgaver

 • ha kompetanse til å kunne påse at søknaden er komplett og inneholder alle nødvendige opplysninger                                                                                                                                            

 • forestå søknad om ramme- og igangsettingstillatelse til kommunen                                                                                          

 • påse at alle deler av tiltaket er belagt med ansvar og at fordelingen av ansvaret fremgår av søknaden                                                                                                                                                        

 • sørge for varsling til naboer/gjenboere                                                                                                                   

 • motta eventuelle naboprotester og redegjøre for disse i søknaden                                                                                            

 • motta og videreformidle tillatelser, vilkår og pålegg til ansvarshavende samt tiltakshaver, og sende søknad ved søknadspliktige endringer i tiltaket                                                                       

 • være et bindeledd mellom utbygger og kommunen både under prosjektering og utførelse           

 • påse at plan- og bygningslovens bestemmelser ivaretas i byggeprosessen, slik at det ferdige produktet tilfredstiller offentlige krav                                                                                                   

 • påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentsjon for faktisk disponering av avfall                              

 • samordne de ansvarlig prosjekterende og utførende foretak der ansvaret er oppdelt                       

 • sørge for at det er dokumentert i søknaden hvordan alle relevante krav for tiltaket er oppfylt      

 • begrunne plassering i tiltaksklasse                                                                                                       

 • påse at nødvendig sluttkontroll blir gjennomført og innhente samsvarserklæringer for utførelse og kontroll fra kontrollerende i forbindelse med midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.                                                                                                                   

 • påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold etter § 8-2 foreligger, og overlevere denne til eier mot kvittering                                                                                                         

 • Krav til ansvarlig søker (SØK) finner du i; Plan- og bygningslovens § 23-4, og iByggesaksforskriften (SAK 10), § 12-2 om ansvarlig søkers ansvar

 

Funksjon:             Prosjekterende

Fagområde:         Arkitektur

                               Utearealer og landskap

Tiltaksklasse:      2

Drag AS har sentral godkjenning som ansvarlig søker. Ansvarlig søker er ansvarlig for at byggesøknaden tilfredsstiller alle krav i ht. plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker vil være kommunens kontaktperson under hele byggesaken.Ved søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven må tiltakshaver(byggherre) engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

 

 

bottom of page